Yhdistyssäännöt

RAISU LUMOUS R.Y. SÄÄNNÖT

 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Raisu Lumous r.y. ja kotipaikka Vantaa.

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää jäsenistönsä kiinnostusta liikuntaan ja terveisiin

elämäntapoihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu urheilutoimintaan, järjestää liikunta- ja urheilutilaisuuksia

sekä erilaisia tempauksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä

sekä huvitilaisuuksia hankittuaan asianomaisen luvan.

 

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä liikunnasta kiinnostunut hyvämaineinen yksityinen henkilö, ja

kannattajajäseneksi yksityinen henkilö, jokin muu rekisteröity yhdistys tai laillinen yhteisö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka

suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista

sekä kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Uusi hallitus valitaan vuosikokouksessa, mutta se aloittaa toimintansa vasta seuraavan vuoden alussa.

Vanha hallitus jatkaa kuluvan vuoden loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat

toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he

katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

mukaan luettuna ovat läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja

yksin, tai joku muu hallituksen jäsen yhdessä puheenjohtajan kanssa.

 

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen

vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen

vuosikokousta.

 

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu

kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsentiedotteessa.

 

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 01.09. ja 30.11. välisenä

aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään neljännes

(1/4) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokouson pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.

Päätökset tehdäänyksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan

mielipide.

 

9§ - VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

9. Valitaan vähintään yksi (1) toiminnantarkastaja ja varamies/-miehet.

10. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

11. Suunnitellaan seuraavan vuoden toimintaa.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen

ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään

kolmenneljänneksen (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta

päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaantarkoitukseen.